ALKOL METABOLİZMASI

Etanol= 

Etil alkol (CH3CH2OH)'ün molekül ağırlıklı 46 Da’dur. Suyla her oranda karışabilen ve yüksüz bir madde olduğundan dolayı biyolojik membranları kolayca geçebilir. Etanolün emilimi %20-25 mide, %75-80 ise ince barsaklarda gerçekleşir. Etanol, alındıktan sonra birkaç dakika içerisinde kanda belirmeye başlar ve bütün vücut sıvılarına dağılır. 30-60 dakikada ise pik düzeyine çıkar. Kan-beyin bariyerini kolayca aşarak, merkezi sinir sistemi üzerinde de etkili olur.

Etanol Metabolizması= 

Etanol plazma proteinlerine bağlanmadan total vücut sıvısında dağılır.  Kadınların erkeklere oranla; vücut ağırlıkları daha düşük, yağ oranları ise daha fazladır. Dolayısıyla alkolün dağılabileceği su hacmi kadınlarda daha azdır. Bu nedenle aynı miktarda alkol alan kadınlarda kan-alkol konsantrasyonu erkeklere oranla daha yüksek olur. Vücuttan kan alkol eliminasyon hızı ortalama 15 mg/dL/saat’dir.

 

Çıkan Nadh lar başına 2.5 Atp üretilir etsde.Asetat=asetik asit

 

  Bu ana yolun dışında, büyük miktarlarda alkol alındığında devreye giren ve kronik alkol tüketimiyle indüklenen sitokrom P450 2E1 (CYP2E1) enzimi de alkolü asetaldehite çevirebilir. Peroksizomal katalaz yolu ise; karaciğerden ziyade beyin dokusunda önemlidir.

   Alkol alımından sonraki ilk 90 dakikanın haricinde idrarda etanol konsantrasyonu serumdan daha yüksek, emilim safhasında ise plazma seviyesi idrardakine göre daha fazladır. Etanolün idrarda belirmesi sadece 10 dakika alır. Bu yüzden iki sıvı arasındaki oran olayların zamanı hakkında fikir verir.

 

 

Akutta test--> kütle spektfromotre ile yapılır.

Alkol; Zonula okludens 1 (ZO-1) proteininin (sıkı bağlantı proteini) seviyelerini azaltarak bağırsak geçirgenliğini artırır. Endotoksinlerin dolaşıma geçmesine ve karaciğer hasarına yol açabilir.